Sara Hoffmann

verkauft #1, 2014

Bildobjekt, Markierungspunkt, 10 x 7 cm

Individuelles Projekt

Sara Hoffmann

4-semestriges Studium (Diplomstudiengang II) an der Kunsthochschule für Medien Köln seit 2014.